Badania naukowe na ORI przy Osteopathie Schule Deutschland

Badania naukowe na Osteopathic Research Institute

Podstawowym celem badań prowadzonych przez Osteopathic Research Institute jest – oprócz zyskania wiedzy o mechanizmach działania lub sposobie działania terapii osteopatycznych – zajęcie się założeniami filozofii osteopatycznej i ich znaczeniem dla dzisiejszej praktyki.

Oprócz studiowania fachowej literatury priorytetem jest tu przede wszystkim przeprowadzanie badań praktycznych.

Osteopathie Schule Deutschland współpracuje w dziedzinie badań naukowych z licznymi krajowymi i międzynarodowymi instytucjami. Dzięki tym związkom istnieje możliwość powiązania działań badawczych i uczenia się od siebie nawzajem. 

Badania kliniczne

Nauka rozpoczyna się od badania empirycznego, od stwierdzenia „co mamy” w codziennej praktyce. W osteopatii byłoby to np. badanie skuteczności stosowania leczenia osteopatycznego w różnych obrazach chorobowych. Dużą wartość mają udokumentowane „testy czarnej skrzynki”. Terapeuta prowadzi przy tym leczenie zgodnie z normalną praktyką i nie ogranicza się np. do stosowania tylko jednej techniki. Proces ten nabiera wymiaru naukowego poprzez zastosowanie standaryzowanej dokumentacji. Na podstawie uzyskanych w ten sposób wniosków można rozpocząć studia zmierzające do zbadania zastosowania określonych sposobów postępowania / technik w określonych obrazach dolegliwości. 

Badania dziedziny zawodowej

Osteopata jest częścią „systemu pacjenta” i dlatego musi także siebie samego traktować jako przedmiot badań i zbierać odpowiednie dane na swój temat.

W zakresie badań dziedziny zawodowej uwzględnia się warunki pracy, koszty związane ze zdobyciem wykształcenia oraz terapię, rodzaj i treść ukończonych szkoleń, jak również zagadnienia związane z filozofią osteopatii. Stosuje się w tym celu jakościowe oraz ilościowe metody badawcze (ankiety, wywiady). 

Studiowanie literatury fachowej

Poprzez Systematic Reviews lub metaanalizy rozpracowuje się opublikowane już badania kliniczne dotyczące danego obrazu choroby. Należy jednak dodać, że obecnie często brakuje studiów klinicznych w zakresie osteopatii, których wartość jakościowa byłaby wystarczająca do przeprowadzenia metaanaliz.

Możliwe jest także badanie historycznej literatury fachowej. Pozwala ono na znalezienie punktów oparcia w– być może zapomnianych wskutek upływu czasu –osteopatycznych sposobach postępowania. Wiedza ta może także dostarczyć ważnych informacji i impulsów, które przyczynią się do rozwoju współczesnych założeń osteopatii. 

Studia pojedynczych przypadków

Możliwość takiego studium pojawia się wtedy, gdy mamy do czynienia z pacjentem z interesującym lub rzadkim obrazem choroby. Całe badanie dotyczy wówczas tylko tej jednej osoby. Uzyskane w jego wyniku dane są przez dłuższy czas przechowywane, opisywane i analizowane.