OSD Polska zapewnia zdobycie gruntownego, bardzo dobrego pod względem jakości wykształcenia, obejmującego wszelkie zagadnienia związane z osteopatią. Nasi wykładowcy kształcą osteopatów zgodnie z założeniami, które opracował Andrew Taylor Still. Jednocześnie w treści zajęć uwzględniane są także najnowsze naukowe osiągnięcia i odkrycia, w tym również z innych dziedzin medycyny.

W procesie nauczania duży nacisk kładziemy na wyczucie, które ma umożliwić słuchaczom indywidualne traktowanie każdego pacjenta. Na pierwszym planie stawiamy przekazanie i przyswojenie podstawowych wiadomości z zakresu medycyny osteopatycznej oraz odnalezienie radości w nauce i praktyce. Szczególnie istotne są dla nas miła atmosfera pracy, wzajemne zrozumienie i szacunek. Towarzyszymy naszym studentom do momentu uzyskania przez nich tytułu D.O.

Studia w OSD Polska umożliwiają absolwentom uczelni podjęcie samodzielnej, odpowiedzialnej, ukierunkowanej na praktykę pracy w zawodzie osteopaty i wykonywanie jej na najwyższym poziomie.

Program studiów obejmuje wszystkie wymagane w leczeniu osteopatycznym umiejętności teoretyczne i praktyczne oraz wiedzę z zakresu nauk społecznych i psychologii. Istotną część zajęć stanowi również kliniczna praca z pacjentem oraz zdobycie wiedzy w zakresie współpracy interdyscyplinarnej.

Jako ważny krok w kierunku zdobycia specjalizacji osteopaty dziecięcego oferujemy dwuletnie studia na Akademii Osteopatii Dziecięcej. Po jej ukończeniu istnieje możliwość uzyskania uznanego na arenie międzynarodowej tytułu DPO.

Ponadto oferujemy roczne studia podyplomowe w zakresie osteopatii sportowej na Akademii Osteopatii Sportowej.

Organizowane przez nas we współpracy z Instytutem Morfologii Integracyjnej (IIM) Niemieckiej Szkoły Osteopatii (Osteopathie Schule Deutschland) seminaria podyplomowe (Master Courses) są wyjątkową okazją do pogłębienia własnych doświadczeń i wiedzy z zakresu osteopatii.

Zadaniem i misją OSD Polska jest:

  • zapewnienie studentom wysokiego poziomu nauczania w zakresie osteopatii i wszystkich jej dziedzin. Odnosi się to szczególnie do metod nauczania, długości studiów oraz oferowanych rodzajów zajęć. Naszym celem jest wykształcenie i dalsze kształcenie godnych zaufania i kompetentnych osteopatów, osteopatów dziecięcych i osteopatów sportowych.
  • oferowanie programu nauczania opartego na filozofii założyciela osteopatii, Andrew Taylor Still‘a,
  • umożliwienie studentom opanowania wiedzy i zdobycia umiejętności niezbędnych do praktykowania osteopatii.
  • troszczenie się o wyrównane proporcje między teorią a praktyką i zachęcanie studentów do krytycznego myślenia podczas stosowania teorii w praktyce.
  • osiągnięcie przez studentów wysokiego poziomu etyki w praktykowaniu osteopatii.
  • oferowanie kształcenia i kontynuacji nauki w zakresie osteopatii na najwyższym poziomie i tym samym przyczynianie się do uznania osteopatii w świecie akademickim jako niezależnej dyscypliny.
  • wspieranie badań naukowych w obrębie osteopatii we współpracy z innymi placówkami akademickimi, np. poprzez włączenie do OsEAN (Osteopathic European Academic Network) i do międzyuniwersyteckiego college’u oraz poprzez założenie Instytutu Morfologii Integracyjnej (Institut für integrative Morphologie (IIM)).